Real Estate

menu

  • company profile
  • management
  • fees

industrial

バンコク人気エリアマップ(住居)
バンコク人気エリアマップ(オフィス)
Alliance

Real Estate

บริษัทให้บริการที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ทั้งในรูปแบบของการเป็นนายหน้าจัดหาและการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในประเทศ มีรายละเอียดการให้บริการดังนี้

1. บริการนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

บริษัทดำเนินธุรกิจจัดหาอสังหาริมทรัพย์ตามความต้องการของลูกค้าแบบครบวงจรได้แก่

  • การเช่าอสังหาริมทรัพย์ ทั้งเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย เพื่อเป็นสำนักงาน และเพื่อการพาณิชย์หรือจัดตั้งโรงงาน
  • การซื้ออสังหาริมทรัพย์ โดยตามกฎหมายของไทยแล้ว บริษัทหรือชาวต่างชาติไม่สามารถถือครองอสังหาริมทรัพย์ในไทยได้ เว้นแต่บางกรณีเช่นได้รับสิทธิประโยชน์จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือในกรณีห้องชุดถือครองในสัดส่วนที่ไม่เกิน 49%

บริษัทให้บริการครอบคลุมตั้งแต่การให้ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ที่น่าสนใจ ที่เหมาะกับความต้องการ การให้คำแนะนำในการเลือกอสังหาริมทรัพย์ ไปจนถึงการเจรจาและการทำสัญญาเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลือกทำเลที่ตั้งของโรงงานเนื่องจากเกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ทางด้านการลงทุนที่จะได้รับจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือในกรณีการซื้อซึ่งจะต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย

2. บริการที่ปรึกษาการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เป็นหนึ่งในช่องทางการลงทุนที่มีมายาวนาน เนื่องจากอสังหาริมทรัพย์เป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินชีวิตและธุรกิจ บริษัทมุ่งเน้นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบการลงทุนที่เน้นมูลค่าไม่ใช่การเก็งกำไร เช่น การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัย หรือเพื่อการพาณิชย์ โดยให้บริการแบบครบวงจรตั้งแต่การเลือกอสังหาริมทรัพย์ที่น่าสนใจ การจัดทำแผนการลงทุน การจัดหาแหล่งเงินทุน ไปจนถึงการบริหารจัดการต่างๆซึ่งมักเป็นข้อจำกัดสำคัญที่ทำให้แม้จะมีผู้สนใจลงทุนอยู่ไม่น้อยแต่ไม่ต้องการเข้ามาบริหารจัดการเอง ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุน เพื่อให้สามารถลงทุนได้ง่ายยิ่งขึ้น