M & A

menu

  • company profile
  • management
  • fees

industrial

バンコク人気エリアマップ(住居)
バンコク人気エリアマップ(オフィス)
Alliance

M & A

การซื้อขายกิจการในไทยที่ผ่านมายังมีไม่มากนัก โดยมักจะเกิดขึ้นในกรณีของบริษัทขนาดใหญ่ ซึ่งสาเหตุก็มาจากทั้งด้านอุปสงค์และอุปทาน ในด้านอุปสงค์จากผู้ต้องการซื้อกิจการนั้น หากเป็นผู้ซื้อในประเทศก็มักจะมีจำนวนไม่มากนัก หากเป็นผู้ซื้อจากต่างประเทศก็มักจะต้องการบริษัทที่มีขนาดใหญ่หรือไม่ก็จากประเทศที่มีโอกาสให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าแม้ว่าความเสี่ยงจะมากกว่าก็ตาม เช่น จีน หรืออินเดีย ในด้านอุปทาน อุปสรรคที่สำคัญคือ การขาดแคลนข้อมูลข่าวสาร เนื่องจากในไทยยังไม่มีบริษัทที่ให้บริการในด้านนี้มากนัก ข้อมูลต่างๆจึงมักอยู่ที่ธนาคารพาณิชย์เป็นหลัก นอกจากนี้กฎระเบียบเกี่ยวกับการทำธุรกิจในไทยก็อาจไม่เป็นที่คุ้นเคยกับผู้ซื้อต่างประเทศมากนัก

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีประเด็นต่างๆตามที่กล่าวมา แต่แนวโน้มการซื้อขายกิจการในไทยก็มีมากขึ้น เช่นเดียวกับโอกาสในอนาคตที่ยังคงมีอยู่อีกมาก ประเทศไทยที่ตั้งอยู่ศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จัดเป็นประเทศที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของกลุ่มความร่วมมืออาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อความร่วมมือในเรื่องเขตการค้าเสรีมีมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้โอกาสที่จะใช้ไทยเป็นศูนย์กลางธุรกิจครอบคลุมประเทศอื่นในภูมิภาคก็มีมากขึ้นเช่นกัน และเมื่อเทียบกับจีน อินเดียหรือเวียดนามแล้ว ความเสี่ยงในการทำธุรกิจในไทยยังมีน้อยกว่าด้วย ในกรณีของบริษัทญี่ปุ่นซึ่งมาดำเนินธุรกิจในไทยกันอย่างกว้างขวางอยู่แล้วด้วยนั้น การถ่ายโอนธุรกิจและบริหารจัดการหลังการเข้าซื้อกิจการในไทยจึงน่าจะดำเนินไปได้อย่างราบรื่น

ทางบริษัทมุ่งเน้นการให้บริการที่ปรึกษาในการซื้อขายกิจการกับบริษัทขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งในไทยแล้วมีผู้ให้บริการอยู่น้อยราย ด้วยเครือข่ายกับธนาคารพาณิชย์ในประเทศ ทำให้บริษัทสามารถมองหาโอกาสและเพิ่มตัวเลือกในการจับคู่ทางธุรกิจได้ ในกรณีของบริษัทญี่ปุ่น ทางบริษัทมีบุคลากรที่เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของญี่ปุ่น ซึ่งจะช่วยให้การจัดการซื้อขายกิจการเป็นไปอย่างราบรื่นทั้งทางฝั่งไทยและญี่ปุ่น และลดปัญหาเรื่องการสื่อสารลงได้อีกด้วย

บริษัทให้บริการเกี่ยวกับการซื้อขายกิจการในทุกรูปแบบได้ทั้งด้านผู้ซื้อและผู้ขาย ในทุกขั้นตอนตั้งแต่การวิเคราะห์ความต้องการ การหาเป้าหมาย การประเมินมูลค่า การร่างแผนและจัดโครงสร้างทางการเงินและเจรจาต่อรอง จนถึงการทำสัญญา