Investment Consulting

menu

  • company profile
  • management
  • fees

industrial

バンコク人気エリアマップ(住居)
バンコク人気エリアマップ(オフィス)
Alliance

Investment Consulting

บริษัทให้บริการที่ปรึกษาด้านการลงทุนโดยแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่มหลักคือ บริการที่ปรึกษาทางการเงิน บริการที่ปรึกษาบริษัทร่วมทุน และบริการประเมินมูลค่าธุรกิจ

1. บริการที่ปรึกษาทางการเงิน

ตลาดการเงินในปัจจุบันมีความผันผวนอย่างมาก จากการที่ตลาดการเงินของแต่ละประเทศมีความเชื่อมโยงกันมากขึ้น ภาวะตลาดการเงินดังกล่าว ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนมีความผันผวนเช่นกัน การวางแผนทางการเงินจึงความสำคัญเพิ่มมากขึ้น แม้แต่กับบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กที่ในอดีตที่ผ่านมาอาจจะไม่ต้องให้ความสนใจเกี่ยวกับตลาดการเงินมากนัก

บริษัทดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินแบบครบวงจร ตั้งแต่ การวางแผนทางการเงิน การจัดและปรับโครงสร้างทางการเงิน การจัดหาแหล่งเงินทุนหรือผู้ร่วมลงทุน เพื่อให้ลูกค้าสามารถรับมือกับความผันผวนของตลาดการเงินในปัจจุบันได้ และอย่างน้อยเพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยง ไม่ให้ความผันผวนดังกล่าวส่งผลเสียต่อธุรกิจมากเกินกว่าที่จำเป็น

2. บริการที่ปรึกษาบริษัทร่วมทุน

ปัจจุบันมีบริษัทร่วมทุนในประเทศไทยอยู่เป็นจำนวนไม่น้อย อย่างไรก็ตามการร่วมทุนในหลายกรณีเป็นไปอย่างไม่ราบรื่นมากนัก โดยปัญหาที่พบได้มีตั้งแต่ ความแตกต่างทางความเห็นทางธุรกิจ ความแตกต่างทางวัฒนธรรมหรือแม้กระทั่งการฉ้อฉลทางธุรกิจ ส่วนหนึ่งเนื่องจากความล่าช้าของข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ของบริษัท หรือการรับรู้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างทันถ่วงที เพื่อจะแก้ไขได้ก่อนที่ปัญหาจะลุกลามต่อไป

บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้ให้บริการที่ปรึกษาต่อธุรกิจร่วมทุน โดยเป็นตัวกลางระหว่างให้กับนักลงทุน ในการติดตามสถานการณ์ของบริษัท หรือปัญหาต่างๆอย่างทันถ่วงที โดยการเข้าร่วมประชุมหรือหารือกับผู้บริหารและคณะกรรมการของบริษัทตามความเหมาะสม

3. บริการประเมินมูลค่าธุรกิจ

การลงทุนในธุรกิจใหม่หรือการลงทุนระหว่างประเทศในหลายกรณี จำเป็นต้องมีการประเมินมูลค่าทางธุรกิจ เช่น มูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ มูลค่าของทรัพย์สินและหนี้สิน หรือแม้กระทั่งมูลค่าของทั้งบริษัท เพื่อประกอบการตัดสินใจในการลงทุน หรือเพื่อนำส่งเป็นรายงานให้กับบริษัทแม่ อย่างไรก็ตามยังคงมีบริษัทไม่มากนักที่ให้บริการดังกล่าวในปัจจุบัน

จากเหตุผลดังกล่าวบริษัทดำเนินธุรกิจให้บริการประเมินมูลค่าธุรกิจอย่างครบวงจร ตั้งแต่ การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ทั้งที่ดิน ที่อยู่อาศัย โรงงาน การประเมินสิทธิการเช่า เครื่องจักร การประเมินราคาทรัพย์สินหรือหนี้สิน รวมถึงการประเมินมูลค่าของกิจการ